Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC

Ngày 28/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.