Thông tư số 40/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC


Ngày 28/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Thông tư gồm 2 điều, sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 40/2019/TT-BTC bao gồm: Khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 5; Khoản 1 Điều 6; Bổ sung khoản 4 Điều 7; Khoản 1 và khoản 2 Điều 8; Khoản 4 Điều 9; Tiêu đề Điều 10; Khoản 3 Điều 10.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 40/2019/TT-BTC.