Nhà đầu tư phải mở tài khoản để thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Nhà đầu tư phải mở tài khoản để thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Theo quy định tại Thông tư số 30/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch tại thành viên giao dịch để thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trường hợp đã có tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở mở tại thành viên giao dịch, nhà đầu tư được phép sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán này để thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước

Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước

Ngày 17/5/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.
Quy định về đăng ký, hủy đăng ký và quản lý thông tin trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Quy định về đăng ký, hủy đăng ký và quản lý thông tin trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Việc đăng ký, hủy đăng ký và quản lý thông tin trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước vừa được Bộ Tài chính ban hành.