Các trường hợp không được chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp qua hệ thống giao dịch

Minh Lâm

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 30/2023/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước.

Một số trường hợp tặng, cho, thừa kế trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ không được chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp qua hệ thống giao dịch
Một số trường hợp tặng, cho, thừa kế trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ không được chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp qua hệ thống giao dịch

Điều 9, Thông tư số 30/2023/TT-BTC quy định các trường hợp không được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ qua hệ thống giao dịch gồm: Tặng cho, thừa kế trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của Bộ luật Dân sự; Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; Giải thể doanh nghiệp, giải thể hộ kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác có liên quan;...

Ngoài ra, các trường hợp: Chuyển quyền sở hữu theo bản án, quyết  định của trọng tài hoặc quyết định của cơ quan thi hành án; Chuyển quyền sở hữu do xử lý tài sản bảo đảm là trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và thực hiện phong tỏa theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 Thông tư 119/2020/TT-BTC; Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ do phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình cũng đều không được thực hiện qua hệ thống giao dịch.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cũng không thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ qua hệ thống giao dịch khi tổ chức, cá nhân thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể quỹ đầu tư chứng khoán; thành lập, tăng vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ; tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên; quỹ trả bằng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong hoạt động mua bán lại của quỷ mở. Đồng thời, không chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát sinh khi doanh nghiệp phát hành thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP.

Khái niệm hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được quy định tại Điều 3 Thông tư số 30/2023/TT-BTC, là hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phục vụ cho hoạt động giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Thông tư số 30/2023/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.