Chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước

Chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế đã nỗ lực vượt khó, chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ được giao. Trong đó, đơn vị đã tập trung các nguồn thu đầy đủ kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả.