KBNN Thừa Thiên - Huế

Chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước

Khánh Chi

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế đã nỗ lực vượt khó, chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ được giao. Trong đó, đơn vị đã tập trung các nguồn thu đầy đủ kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế đã thực hiện thu ngân sách nhà nước 5.845 tỷ đồng, đạt 85% dự toán năm 2022.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế đã thực hiện thu ngân sách nhà nước 5.845 tỷ đồng, đạt 85% dự toán năm 2022.

Quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước kịp thời, hiệu quả

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên - Huế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã thực hiện tập trung các nguồn thu đầy đủ kịp thời, phân chia tỷ lệ được hưởng cho các cấp ngân sách theo đúng chế độ Nhà nước quy định; thực hiện phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua hệ thống các ngân hàng thương mại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị giao dịch tại Kho bạc nhanh chóng, an toàn.

Đồng thời, đơn vị đã chủ động, tích cực phối hợp với các ban ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách, quản lý chặt chẽ quỹ NSNN, điều tiết chính xác cho các cấp ngân sách; tổng hợp và thông tin báo cáo, công tác tích lũy và phân tích số liệu Kho bạc.

KBNN Thừa Thiên - Huế đã triển khai mở rộng phối hợp thu với 10 ngân hàng thương mại cổ phần và triển khai 72 điểm thu trực thuộc hệ thống ngân hàng nhằm đảm bảo điều kiện thu NSNN trên địa bàn Tỉnh. 

Song song với nhiệm vụ trên, đơn vị đã thực hiện quản lý, kiểm soát thanh toán chi NSNN chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. Cụ thể, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm soát chi đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật tài chính ngân sách; thực hiện nghiêm túc việc công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị được giao quản lý trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ.

Đơn vị cũng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của KBNN Trung ương về một số lưu ý phòng ngừa rủi ro trong kiểm soát nghiệp vụ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế giao lưu, hợp tác với Kho bạc Nhà nước Lào về quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước
Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế giao lưu, hợp tác với Kho bạc Nhà nước Lào về quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước

Ngoài ra, KBNN Thừa Thiên - Huế chủ động phối hợp với các sở, ban ngành và các chủ đầu tư đẩy nhanh việc nhập, phê duyệt dự toán trên TABMIS; kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao; thực hiện thanh toán kịp thời đúng quy định của pháp luật. Trong những tháng đầu năm 2022, đơn vị thực hiện kiểm soát, thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản chi NSNN, đặc biệt là kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp và người dân theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương; chủ động tham mưu và báo cáo định kỳ về thu, chi NSNN cho các cấp chính quyền địa phương.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, trong 6 tháng đầu năm 2022, KBNN Thừa Thiên - Huế đã thực hiện thu ngân sách nhà nước là 5.845 tỷ đồng, đạt 85% dự toán năm 2022. Về kiểm soát chi NSNN, đơn vị đã thực hiện chi 7.773 tỷ đồng, đạt 55% dự toán năm 2022.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, thời gian tới, KBNN Thừa Thiên - Huế triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN Trung ương, Tỉnh; Đồng thời, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân và người đứng đầu đơn vị vi phạm pháp luật, vi phạm quy trình nghiệp vụ, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Hai là, triển khai mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại cổ phần đảm bảo điều kiện thu trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với cơ quan tài chính, thuế, hải quan tăng cường công tác thu NSNN, kịp thời điều tiết thu ngân sách đúng quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN gắn với thực hiện có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu, chi NSNN, Tổ chức thực hiện tốt công tác tổng hợp, báo cáo cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành NSNN của các cấp.

Ba là, bám sát chỉ đạo của của Bộ Tài chính, KBNN Trung ương, của Tỉnh và các ngành liên quan trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công; tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bốn là, chủ động phối hợp với các sở, ban ngành và các chủ đầu tư đẩy nhanh việc nhập, phê duyệt dự toán trên TABMIS; kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao; ưu tiên kiểm soát chi nhanh, đúng quy định của pháp luật đối với các khoản chi phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Năm là, tăng cường đôn đốc đơn vị giao dịch thanh toán chứng từ qua dịch vụ công trực tuyến KBNN, triển khai thêm các thủ tục hành chính tham gia vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN; đẩy mạnh tuyên truyền các đơn vị giao dịch đăng ký chương trình kiểm soát rủi ro qua điện thoại thông minh.

* Bài đăng trên Tạp chí Tài chính Kỳ 2 - Tháng 7/2022