4 chỉ tiêu tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

4 chỉ tiêu tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

Theo Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và pháp luật chuyên ngành có liên quan, trong đó có việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp (DN) là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ đề ra trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 theo Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30/12/2022.
4 chỉ tiêu thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý tài sản công

4 chỉ tiêu thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý tài sản công

Theo Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và pháp luật chuyên ngành có liên quan, trong đó có việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý tài sản công.
Năm 2023, thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước

Năm 2023, thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1658/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023. Theo đó, Chương trình đề ra mục tiêu năm 2023 thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước (NSNN); bảo đảm chi NSNN tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được Quốc hội thông qua.
Một số chỉ tiêu trong tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Một số chỉ tiêu trong tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Trong đó, có đưa ra một số chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực cụ thể.
Tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực

Tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 sẽ góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Từ năm 2023, phát động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên toàn quốc

Từ năm 2023, phát động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên toàn quốc

Từ năm 2023, Chính phủ tổ chức phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng ở mọi cấp, mọi ngành và trong nhân dân với chủ đề, nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.