Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công

PV. (t/h)

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của pháp luật, trong đó bao gồm cả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Theo Quyết định số 1658/QĐ-TTg, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và pháp luật chuyên ngành có liên quan, trong đó có việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; có giải pháp xử lý cơ bản các cơ sở nhà, đất bị lấn chiếm, có tranh chấp, sử dụng sai mục đích, thiếu hồ sơ pháp lý chứng minh nguồn gốc.

Kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp các cơ sở đã được phê duyệt, nhất là các cơ sở phải thu hồi, đấu giá. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp xử lý nhà, đất, tài sản ở các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định, không để lãng phí, sai phạm, lấn chiếm, chuyển đổi, sử dụng sai mục đích hoặc để hoang hóa.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với một số loại tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan, làm cơ sở để tổ chức khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ các loại tài sản này.

Rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức về quản lý, sử dụng tài sản công làm cơ sở lập kế hoạch, dự toán, quản lý, bố trí sử dụng, xử lý tài sản công theo đúng quy định; trong đó tập trung sửa đổi, hoàn thiện định mức xe ô tô công cho phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng xe ô tô công.

Đồng thời, xây dựng Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, đảm bảo trước năm 2025 hoàn thành việc tổng kiểm kê tài sản công.

Bộ Tài chính cho biết, năm 2022, Bộ đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công hiệu quả, tiết kiệm. Theo đó, Bộ Tài chính đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 154 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương. Lũy kế đến nay, đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30.632 cơ sở nhà, đất thuộc của các bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương thực hiện rà soát, đánh giá chế độ quản lý các loại tài sản kết cấu hạ tầng khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (hạ tầng chợ, văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục, hạ tầng kỹ thuật) làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách quản lý, sử dụng và khai thác đối với các loại tài sản kết cấu hạ tầng này.

Trong năm 2022, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện văn bản pháp luật về quản lý tài sản công. Cụ thể, đã trình Chính phủ ban hành 02 nghị định, gồm: Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; Nghị định số 90/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022 về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

Đồng thời, ban hành theo thẩm quyền 02 thông tư gồm: Thông tư số 35/2022/NĐ-CP ngày 16/6/2022 quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định; Thông tư số 61/2022/NĐ-CP ngày 05/10/2022 hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...