Quảng cáo
Hoàn thiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Hoàn thiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang tổng hợp, xây dựng báo cáo rà soát các luật thuế để đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách thuế. Trong đó, nghiên cứu mức thuế sử dụng đất (SDĐ) phi nông nghiệp đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và thông lệ quốc tế.
Đẩy nhanh tốc độ thanh toán các giao dịch nộp thuế điện tử

Đẩy nhanh tốc độ thanh toán các giao dịch nộp thuế điện tử

Bộ Tài chính cho biết, dự kiến mỗi khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) bao gồm khoản thu thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ được gắn mã giao dịch ID và mỗi mã giao dịch sẽ bao gồm đầy đủ các thông tin về khoản nộp. Trong đó, đối với thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp mỗi mã giao dịch sẽ bao gồm thông tin về địa chỉ, số hiệu của thửa đất đã thực hiện nghĩa vụ với NSNN.