Hải quan Quảng Ninh thành lập Tổ quản lý và tăng thu ngân sách nhà nước

Hải quan Quảng Ninh thành lập Tổ quản lý và tăng thu ngân sách nhà nước

Cục Hải quan Quảng Ninh vừa thành lập Tổ quản lý và tăng thu ngân sách năm 2022 với nhiệm vụ là kiểm tra, rà soát việc tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho thương mại; hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ, chống thất thu ngân sách nhà nước.