Hải quan Quảng Ninh thành lập Tổ quản lý và tăng thu ngân sách nhà nước

Nguyễn Trung

Cục Hải quan Quảng Ninh vừa thành lập Tổ quản lý và tăng thu ngân sách năm 2022 với nhiệm vụ là kiểm tra, rà soát việc tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho thương mại; hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Cục Hải quan Quảng Ninh đã chủ động xây dựng Kế hoạch điều hành thu ngân sách nhà nước.
Cục Hải quan Quảng Ninh đã chủ động xây dựng Kế hoạch điều hành thu ngân sách nhà nước.

Năm 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 10.000 tỷ đồng. Căn cứ dự toán được giao, Cục Hải quan Quảng Ninh đã chủ động xây dựng Kế hoạch điều hành thu ngân sách nhà nước.

Theo đó, Cục Hải quan Quảng Ninh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2022; tổ chức điều hành thu ngân sách nhà nước năm 2022 với quyết tâm phấn đấu thu đạt và vượt dự toán thu NSNN được giao.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 94/KH-HQQN nêu trên, Cục Hải quan Quảng Ninh đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu thu nộp NSNN cho các đơn vị trực thuộc (Quyết định số 24/QĐ-HQQN ngày 10/01/2022).

Đồng thời., để triển khai Kế hoạch số 94/KH-HQQN ngày 10/01/2022 đạt hiệu quả cao nhất, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh đã thành lập Tổ quản lý và tăng thu ngân sách năm 2022 (Quyết định số 35/QĐ-HQQN ngày 19/01/2022) với nhiệm vụ chính là kiểm tra, rà soát việc tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho thương mại; đồng hành, hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục Hải quan, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Phòng Thuế xuất nhập khẩuK được phân công là đơn vị thường trực, đầu mối tham mưu, triển khai các hoạt động của Tổ quản lý và tăng thu ngân sách năm 2022. Các thành viên của Tổ thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự điều hành phân công của Tổ trưởng.