EVNNPC thực hiện giải pháp đánh giá và chuẩn hóa các dữ liệu dùng chung

EVNNPC thực hiện giải pháp đánh giá và chuẩn hóa các dữ liệu dùng chung

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đưa vào vận hành 65 phần mềm bao gồm 17 phần mềm dùng chung toàn EVN và 48 phần mềm nội bộ của EVNNPC (các phần mềm dùng của EVN: CMIS, ERP, PMIS, Eoffice-Doffice, IMIS, HRMS, OMS, EVNHES, Hệ thống kho dữ liệu đo đếm dùng chung….). Các phần mềm đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu về điều hành sản xuất kinh doanh.