EVNNPC thực hiện giải pháp đánh giá và chuẩn hóa các dữ liệu dùng chung

Phạm Thị Hợi

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đưa vào vận hành 65 phần mềm bao gồm 17 phần mềm dùng chung toàn EVN và 48 phần mềm nội bộ của EVNNPC (các phần mềm dùng của EVN: CMIS, ERP, PMIS, Eoffice-Doffice, IMIS, HRMS, OMS, EVNHES, Hệ thống kho dữ liệu đo đếm dùng chung….). Các phần mềm đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu về điều hành sản xuất kinh doanh.

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Bắc  (EVNNPC) đưa vào vận hành 65 phần mềm bao gồm 17 phần mềm dùng chung toàn EVN và 48 phần mềm nội bộ của EVNNPC.
Hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đưa vào vận hành 65 phần mềm bao gồm 17 phần mềm dùng chung toàn EVN và 48 phần mềm nội bộ của EVNNPC.

Theo EVNNPC, hiện nay, đơn vị đưa vào vận hành 65 phần mềm bao gồm 17 phần mềm dùng chung toàn EVN và 48 phần mềm nội bộ của EVNNPC (các phần mềm dùng của EVN: CMIS, ERP, PMIS, Eoffice-Doffice, IMIS, HRMS, OMS, EVNHES, Hệ thống kho dữ liệu đo đếm dùng chung…).

Các phần mềm đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu về điều hành sản xuất kinh doanh tuy nhiên một số dữ liệu của các phần mềm còn chưa được chuẩn hóa, còn dữ liệu rác và chưa có tính liên kết dữ liệu giữa các phần mềm. Việc cập nhật thông tin và thuộc tính của đối tượng trên chương trình chưa thống nhất, tồn tại các dữ liệu rác dẫn đến báo cáo tổng hợp không chính xác gây khó khăn cho quá trình tích hợp sử dụng số liệu giữa các chương trình. Đòi hỏi phải có một phần mềm cho phép chuẩn hóa những dữ liệu sai, loại bỏ dữ liệu rác, và thống nhất các danh mục dùng chung.

Mục tiêu rà soát, chuẩn hóa dữ liệu: Là chuẩn hóa các danh mục quan trọng của các phần mềm từ đó xây dựng các danh mục chuẩn dùng chung cho toàn EVNNPC và được quản lý tập trung mức tổng công ty; Quy định các trường dữ liệu bắt buộc và đảm bảo các trường dữ liệu này phải được nhập đầy đủ, chính xác; Định kỳ hàng tháng đưa ra các báo cáo thống kê tình trạng dữ liệu sai, thiếu, dữ liệu rác để các đơn vị phối hợp khắc phục tiến tới xây dựng kho dữ liệu sạch trong toàn Tổng công ty.

Triển khai các công cụ hỗ trợ đơn vị chuẩn hóa: Rà roát các văn bản quy trình, quy định về cách thức đặt tên cho các danh mục dùng chung; Thống nhất các trường dữ liệu bắt buộc phải nhập, các trường dữ liệu có thể nhập hoặc không; Hỗ trợ giám sát thống kê tình tình hình cập nhật số liệu; công cụ tổng hợp rà soát sự trùng lặp và tính Logic của dữ liệu dựa trên các quy trình quy định của EVN và EVNNPC đã ban hành; Tổng hợp rà soát so sánh dữ liệu giữa các chương trình phần mềm; Công cụ hỗ trợ công tác chuẩn hóa, có thể xuất nhập dữ liệu trực tiếp trên Web, App, Export, import File excel phục vụ công tác chuẩn hóa tương ứng với quy trình, quy định đã được ban hành.

Nhìn chung trong thời gian qua, EVNNPC đã thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu dùng chung với nhiều kết quả tích cực như: Hoàn thành chuẩn hóa thông tin cho 94.456/95.849 TBA đạt tỷ lệ 98,55% (gồm mã trạm, cấp điện áp, loại TBA…); Hoàn thành chuẩn hóa thông tin khách hàng cho 10.867.735/10.882.956 khách hàng đạt 99,86% (chuẩn hóa, mã lộ, số cột, số pha, số hòm công tơ); Chuẩn hóa thông tin công tơ và chủng loại công tơ: Đã thực hiện rà soát chuẩn hóa từ 552 danh mục còn 379 danh mục chuẩn. ban hành 260 danh mục dùng chung thiết bị sử dụng điện phục vụ công tác phát triển khách hàng; Chuẩn hóa lại hình thức thu tiền tại nhà, lưu động tại quầy: Chuẩn hóa 8.086 mã thu ngân viên hỗ trợ công tác tổng hợp báo cáo theo hình thức thu, theo tổ chức thu tiền điện.

Đồng thời, rà soát dữ liệu thông tin khách hàng có số điện thoại và email trùng trên CMIS: Hiện tại toàn EVNNPC còn 7.236 khách hàng bị trùng email trên 10 lần và 3.315 khách hàng bị trùng số điện thoại trên 10 lần. Để đánh giá và chuẩn hóa các dữ liệu dùng chung cần chuẩn hóa lại quy cách các trường dữ liệu, mối quan hệ logic của các dữ liệu với nhau, làm sạch, loại bỏ các dữ liệu dư thừa, dữ liệu lỗi. Đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu trong các phần mềm dùng chung. 

Hỗ trợ quá trình tổng hợp, phân tích sử dụng dữ liệu được chính xác, tăng độ tin cậy cho việc ra quyết định và lập kế hoạch cho kỳ tiếp theo. Tránh lãng phí trong chi phí gửi tin nhắn. Tránh làm phiền khách hàng với những tin nhắn, email bị lặp lại.

Theo EVNNPC, chuẩn hóa dữ liệu dùng chung nhằm đáp ứng được các yêu cầu quản lý đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số như hiện nay, góp phần khắc phục xử lý lỗi cho người dùng trong quá trình vận hành; giảm thiểu các lỗi về mặt dữ liệu gây khó khăn cho công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị và tổng hợp báo cáo cấp trên… Đây cũng là tiền đề cho việc tích hợp khai thác số liệu giữa các hệ thống phần mềm phục vụ quá trình chuyển đổi số, vì chất lượng dữ liệu là nền tảng, là điều kiện cần cho thành công của quá trình chuyển đổi số. Ngoài ra quá trình chuẩn hóa làm sạch dữ liệu giúp tiết kiệm được không gian lưu trữ, nâng cao hiệu năng của hệ thống.