Trẻ hóa cán bộ, tạo sức mạnh cho Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch

Trẻ hóa cán bộ, tạo sức mạnh cho Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ là một trong những khâu quan trọng nhất để hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Xác định rõ điều này, thời gian qua, Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển các cán bộ trẻ, đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho hoạt động của chi nhánh được bền vững, kế cận và phát huy những thành tựu đã làm được.