Hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu mới theo mô hình điện toán đám mây trong năm 2023

Hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu mới theo mô hình điện toán đám mây trong năm 2023

Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 30/12/2022 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội nêu rõ ba quan điểm chỉ đạo lớn của Thành ủy, trong đó nhấn mạnh đến vai trò các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy với việc đổi mới mạnh mẽ tư duy và nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh.