Quy định mới trong định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

Nguyễn Linh

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các quy định mới về định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu.

Bổ sung quy định áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến, phổ biến nhất trên thế giới về yêu cầu hạ tầng kỹ thuật của trung tâm dữ liệu.
Bổ sung quy định áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến, phổ biến nhất trên thế giới về yêu cầu hạ tầng kỹ thuật của trung tâm dữ liệu.

Trung tâm dữ liệu là mạng lưới tài nguyên lưu trữ và tính toán, cho phép phân phối các ứng dụng phần mềm và dữ liệu.

Về mặt vật lý, trung tâm dữ liệu là một công trình xây dựng gồm hạ tầng kỹ thuật cùng hệ thống máy tính và tài nguyên được lắp đặt trên đó để lưu trữ, xử lý, trao đổi, cung cấp dữ liệu và ứng dụng của một hay nhiều tổ chức, cá nhân. Các trung tâm chứa đựng khối lượng lớn dữ liệu quan trọng và thiết yếu trong nền kinh tế số, phục vụ phát triển Chính phủ số.

Liên quan tới vấn đề trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu.

Theo đó, Thông tư số 23/2022/TT-BTTT có một số điểm mới như: Cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật cập nhật về tiếp đất, chống sét, phòng chống cháy, bao gồm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông – QCVN 9:2016/BTTTT; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông – QCVN 32:2020/BTTTT; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình – QCVN 06:2020/BXD.

Thông tư số 23/2022/TT-BTTT cũng bổ sung quy định áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến, phổ biến nhất trên thế giới về yêu cầu hạ tầng kỹ thuật của trung tâm dữ liệu (TCVN 9250:2021, TIA-942-B của ANSI/TIA và tiêu chuẩn Tier của Uptime Institute) và các doanh nghiệp công bố sự phù hợp theo cấp độ xếp hạng phù hợp.

Theo quy định mới, các trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp đều được đánh giá, công bố phù hợp tiêu chuẩn, góp phần bảo vệ quyền lợi khách hàng. Các khách hàng có thể lựa chọn trung tâm dữ liệu phù hợp nhu cầu của mình. Việc công bố chất lượng với mức xếp hạng khác nhau cũng thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các trung tâm.

Thông tư mới cũng quản lý chặt chẽ hơn hoạt động đánh giá, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với các trung tâm dữ liệu xếp hạng cao (mức 3 và 4). Theo đó, các trung tâm dữ liệu này phải được đánh giá, chứng nhận bởi tổ chức đánh giá, chứng nhận trong nước hoặc nước ngoài có uy tín được chỉ định, thừa nhận.

Cùng với đó, Thông tư số 23/2022/TT-BTTT cũng quy định trách nhiệm rõ hơn đối với cơ quan quản lý nhằm tăng cường kiểm tra doanh nghiệp trung tâm dữ liệu.

Về thủ tục công bố sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Thông tư số 23/2022/TT-BTTT không sửa đổi thủ tục hành chính công bố sự phù hợp của trung tâm dữ liệu tại Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT và không tăng thêm thành phần hồ sơ.