DATC tìm chọn tổ chức tư vấn pháp lý

DATC tìm chọn tổ chức tư vấn pháp lý

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báo lựa chọn tổ chức tư vấn pháp lý nhằm soát xét pháp lý đối với hồ sơ khoản nợ và cùng Công ty thực hiện các nhiệm vụ khác…
DATC lựa chọn tổ chức tư vấn pháp lý

DATC lựa chọn tổ chức tư vấn pháp lý

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang tìm, lựa chọn tổ chức tư vấn pháp lý soát xét về mặt pháp lý đối với hồ sơ khoản nợ DATC dự kiến mua, xử lý...