DATC tìm chọn tổ chức tư vấn pháp lý

PV.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báo lựa chọn tổ chức tư vấn pháp lý nhằm soát xét pháp lý đối với hồ sơ khoản nợ và cùng Công ty thực hiện các nhiệm vụ khác…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Cụ thể, theo DATC, mục đích thuê tư vấn pháp lý là coát xét về mặt pháp lý đối với hồ sơ khoản nợ DATC dự kiến xử lý (bao gồm: Hồ sơ tín dụng, hợp đồng vay vốn, hợp đồng kinh tế, hồ sơ cơ cấu nợ, các cam kết, thỏa thuận khác giữa chủ nợ và khách nợ…);

Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản bảo đảm cho khoản nợ (bao gồm: Hợp đồng cầm cố, thế chấp; Văn bản đăng ký giao dịch bảo đảm, giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu liên quan đến tài sản bảo đảm cho khoản nợ; Văn bản bảo lãnh của bên thứ ba...); Trên cơ sở đó có nhận xét đánh giá, đưa ra khuyến nghị;

Bên cạnh đó cùng DATC tham gia soạn thảo Hợp đồng và các văn bản thỏa thuận, yêu cầu cam kết của các bên liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của DATC trong quá trình xử lý khoản nợ/tài sản bảo đảm nợ…;

Cùng DATC thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất thực hiện hợp đồng bán nợ/tài sản, tư vấn và tham gia cùng DATC xử lý các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện phương án: tư vấn, tham gia xử lý tài sản bảo đảm, tư vấn, cùng tham gia làm việc với các cơ quan có thẩm quyền khi xảy ra tranh chấp, tư vấn, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DATC tại Tòa án…

Các Tổ chức có chức năng, kinh nghiệm tư vấn pháp lý phù hợp quan tâm, đề nghị cung cấp hồ sơ năng lực, nguyên tắc xác định phí tư vấn và thời gian thực hiện cho dịch vụ tư vấn pháp lý nêu trên. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Ban Quản lý Đầu tư - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.