Tác động của làn sóng COVID-19 lần thứ tư đến biến động tỷ giá hối đoái USD/VND

Tác động của làn sóng COVID-19 lần thứ tư đến biến động tỷ giá hối đoái USD/VND

Bài viết điều tra tác động của làn sóng COVID-19 lần thứ 4 đến sự biến động của tỷ giá hối đoái USD/VND tại Việt Nam. Bằng việc sử dụng mô hình AR(1)-GARCH (1,1), nghiên cứu chỉ ra rằng dịch bệnh COVID-19 làm gia tăng biến động tỷ giá hối đoái USD/VND, trái lại, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam làm giảm biến động tỷ giá hối đoái USD/VND trên thị trường ngoại hối. Kết quả nghiên cứu cung cấp một tác nhân mới ảnh hưởng đến biến động tỷ giá hối đoái USD/VND tại Việt Nam, cụ thể là dịch bệnh COVID-19.