Thúc đẩy phong trào năng suất

Thúc đẩy phong trào năng suất

Là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng nghiên cứu và đề xuất chính sách nâng cao năng suất nền kinh tế, nhiều năm qua, Việt Năng suất Việt Nam đã tích cực tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công, góp phần đưa năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của các doanh nghiệp.