Chìa khóa để Trung Quốc trở thành cường quốc xe điện

Chìa khóa để Trung Quốc trở thành cường quốc xe điện

Pin là thành phần quan trọng nhất của xe điện. Vì vậy, công nghệ pin sẽ quyết định thành bại. Thêm vào đó, chính người khổng lồ Tesla của thế giới là động lực thúc đẩy sự phát triển ngành xe điện Trung Quốc.