Công văn số 860/BHXH-BT:

Tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19


Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 860/BHXH-BT.