Công văn số 469/BHXH-TTKT:

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo


Công văn số 469/BHXH-TTKT ngày 18/02/2020 của Bảo hiểm Xã hội về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Theo đó, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 3000/BHXH-TTKT ngày 16/8/2019 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc tăng cường chỉ đạo, nâng cao công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đến tất cả các công chức, viên chức, người lao động…

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 469/BHXH-TTKT.