Tăng cường quản lý hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan

PV.

(Tài chính) Tổng Cục Hải quan vừa có văn bản số 2536/TCHQ-GSQL ngày 13/05/2013 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu và Cục Điều tra chống buôn lậu về việc tăng cường quản lý hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan.

Anh minh họa. Nguồn:Internet
Anh minh họa. Nguồn:Internet
Theo đó, trong Công văn của Tổng cục Hải quan cho biết:

I. Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thực hiện ngay những nội dung sau:

1. Tăng cường công tác quản lý hải quan theo hướng chú trọng công tác theo dõi, nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Phân công rõ trách nhiệm giữa Chi cục Hải quan quản lý khu phi thuế quan với các đơn vị liên quan của Cục trong việc quản lý, giám sát hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan.

2. Khi thực hiện thanh khoản cần kiểm tra, rà soát cụ thể số liệu do doanh nghiệp báo cáo với số liệu quản lý của cơ quan hải quan kịp thời phát hiện vi phạm.

3. Thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất khi có dấu hiệu nghi vấn doanh nghiệp có hành vi vi phạm.

4. Lập kế hoạch kiểm tra hàng tồn kho tại doanh nghiệp, đối chiếu với hồ sơ thanh khoản của doanh nghiệp và báo cáo kết quả kiểm tra về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) chậm nhất ngày 31 tháng 7 năm 2013.

II. Cục Điều tra chống  buôn lậu thực hiện nội dung sau:

1. Tăng cường công tác điều tra chống buôn lậu để phòng, chống việc thẩm lậu hàng hóa từ khu phi thuế quan vào nội địa. Cụ thể thông qua việc tăng thêm số chuyên đề, chuyên án chống buôn lậu và gian lận thương mại.

2. Phối hợp với cơ quan quản lý trong khu phi thuế quan như thuế, quản lý thị trường, công an để kiểm soát tình hình hàng hóa đưa vào, đưa ra khu phi thuế quan; chủ động phối hợp với Ban quản lý khu phi thuế quan (nếu có) để nằm tình hình doanh nghiệp và quản lý tốt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.