Chỉ thị số 9/CT-TTg:

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo


Chỉ thị số 9/CT-TTg năm 2020 ngày 18/2/2020 về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ sau:

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020 - 2021.

Chủ trì, hướng dẫn hạch toán kế toán cho doanh nghiệp có hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2020…

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Chỉ thị số 9/CT-TTg.