Thành viên chứng khoán phái sinh phải có vốn điều lệ 300 tỷ đồng

Theo Đầu tư Chứng khoán

Thành viên sàn giao dịch chứng khoán phái sinh (CKPS) phải là các công ty chứng khoán được sàn chấp thuận, có vốn điều lệ tối thiểu 300 tỷ đồng.

Thành viên chứng khoán phái sinh phải có vốn điều lệ 300 tỷ đồng
Các CKPS tiêu chuẩn được phép niêm yết trên sàn giao dịch. Nguồn: Internet
Theo dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh, CKPS được định nghĩa là bất kỳ hợp đồng nào có chứa một trong các đặc tính như: ở hợp đồng mà một bên có nghĩa vụ chuyển giao một lượng chứng khoán xác định trước trong hợp đồng cho bên kia tại một thời điểm nhất định trong tương lai và ngược lại, bên kia có nghĩa vụ thanh toán tiền cho lượng chứng khoán đó tại mức giá đã được xác định trước trong hợp đồng; hoặc một bên có nghĩa vụ trả tiền cho bên kia (hoặc ngược lại) một khoản chênh lệch giữa giá (hoặc giá trị) tại thời điểm nhất định trong tương lai đã được xác định trong hợp đồng; hoặc một hợp đồng quy định cả 2 trường hợp trên.

Dự thảo Nghị định ghi rõ, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kinh doanh, rút giấy phép kinh đối với các tổ chức muốn kinh doanh CKPS hoặc vi phạm quy định. Người hành nghề CKPS phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ hành nghề CKPS và đang làm việc tại các vị trí nghiệp vụ chuyên môn của tổ chức kinh doanh CKPS.

Các CKPS tiêu chuẩn được phép niêm yết trên sàn giao dịch CKPS (VDM). VDM tổ chức dưới hình thức bảng giao dịch điện tử thuộc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, do Sở tổ chức, vận hành, giám sát.

Thành viên VDM phải là các công ty chứng khoán được VDM chấp thuận, có vốn điều lệ tối thiểu 300 tỷ đồng, có năng lực để bảo vệ lợi ích khách hàng, đáp ứng điều kiện về thiết bị, công nghệ, có đủ nhân viên có chứng chỉ hành nghề CKPS, có quy trình kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, cổ đông lớn phải có đủ năng lực tài chính, tình hình tài chính lành mạnh.