Thắt chặt giám sát doanh nghiệp nhà nước

Theo phapluattp.vn

Doanh nghiệp không báo cáo hai kỳ liên tiếp sẽ bị cảnh cáo, không báo cáo ba kỳ liên tiếp thì người có liên quan bị chuyển công tác.

 Thắt chặt giám sát doanh nghiệp nhà nước
Các cơ quan chủ quản có quyền kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp báo cáo đột xuất. Nguồn: Internet
Sắp tới, các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên 50% sẽ được giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch. Đây là quy định mới trong dự thảo Nghị định giám sát, kiểm tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo.

Cụ thể, hội đồng thành viên, chủ tịch doanh nghiệp phải báo cáo định kỳ ít nhất ba lần/năm và báo cáo đánh giá giữa kỳ của kế hoạch năm năm để cơ quan chủ quản đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch. Các cơ quan chủ quản có quyền kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp báo cáo đột xuất.

Doanh nghiệp không báo cáo hai kỳ liên tiếp sẽ bị cảnh cáo, không báo cáo ba kỳ liên tiếp thì người có liên quan bị chuyển công tác. Doanh nghiệp thực hiện không được mục tiêu, nhiệm vụ được giao thì bị xử lý theo chế độ khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng nhiều doanh nghiệp hiện không gửi báo cáo thường xuyên, báo cáo sơ sài nhưng chưa có chế tài xử lý. Vì vậy mà cần thiết phải có nghị định trên.