Thông báo số 2538/TB-TCHQ:

Thông báo kết quả xác định trước mã số


Thông báo số 2538/TB-TCHQ ngày 22/4/2020 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông báo số 2538/TB-TCHQ.