Thông tư số 24/2020/TT-BTC:

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC


Thông tư số 24/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 13/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 3/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 24/2020/TT-BTC.