Thu, chi ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2015


Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước

- Thu nội địa tháng 8 ước đạt 38,9 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% (giảm khoảng 44,7 nghìn tỷ đồng) so tháng 7, chủ yếu do một số khoản thuế và thu ngân sách (như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp có doanh thu dưới 50 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân, tiền cổ tức, lợi nhuận còn lại) phát sinh trong quý II/2015, đã tập trung kê khai, thu nộp trong tháng 7 theo chế độ quy định, sang tháng 8 phát sinh không đáng kể. Lũy kế 8 tháng ước đạt 459,45 nghìn tỷ đồng, bằng 71,9% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 15%), đạt khá so với cùng kỳ một số năm gần đây (Cùng kỳ năm 2012 đạt 56,9% dự toán, giảm 1,3%; cùng kỳ năm 2013 đạt 58,2% dự toán, tăng 10,8%; cùng kỳ năm 2014 đạt 72,2% dự toán, tăng 21,3%). Nhờ có điều chỉnh chính sách thu đối với một số tài nguyên khoáng sản và thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên nhiều khoản thu nội địa tiến độ đạt khá (trên 70% dự toán năm).

- Thu từ dầu thô tháng 8 ước đạt 4,7 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 0,8 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng ước đạt 47,1 nghìn tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán, giảm 34,1% so với cùng kỳ năm 2014. Sản lượng dầu thanh toán 8 tháng ước đạt 11,22 triệu tấn, bằng 76,2% kế hoạch năm, tăng 12,7% so với cùng kỳ; tuy nhiên do giá dầu giảm mạnh (bình quân gần 60 USD/thùng, giảm trên 40 USD/thùng so với giá dự toán), nên số thu từ dầu thô đạt thấp cả về tiến độ dự toán và so với cùng kỳ năm trước.

- Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 8 ước đạt 13,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng ước đạt 167,95 nghìn tỷ đồng, bằng 64,6% dự toán, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2014. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 59 nghìn tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 108,95 nghìn tỷ đồng, bằng 62,3% dự toán.

Chi ngân sách nhà nước

Chi NSNN tháng 8 ước đạt 88 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thực hiện chi 8 tháng đạt 733,3 nghìn tỷ đồng, bằng 63,9% dự toán, tăng 8,2% so cùng kỳ năm 2014, trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển: thực hiện tháng 8 ước 11,46 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 8 tháng đạt 110,9 nghìn tỷ đồng, bằng 56,9% dự toán, tăng 7% cùng kỳ năm 2014. Riêng về thực hiện vốn đầu tư XDCB, đến hết tháng 8 vốn giải ngân cho các dự án ước đạt 107,7 nghìn tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán, xấp xỉ mức thực hiện cùng kỳ năm 2014. Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 8 tháng ước đạt 48% kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (đạt 59% kế hoạch).

b) Chi trả nợ và viện trợ: thực hiện tháng 8 ước 10,15 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 8 tháng đạt 104,55 nghìn tỷ đồng, bằng 69,7% dự toán, tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2014, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

c) Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính: thực hiện tháng 8 ước 65,59 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 8 tháng đạt 511,65 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán, tăng 5,8% so cùng kỳ năm 2014. Các nhiệm vụ chi NSNN được đáp ứng kịp thời theo dự toán giao và tiến độ thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo kinh phí cho công tác quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính đã xuất cấp trên 77 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân và hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn.

Cân đối ngân sách nhà nước

Bội chi NSNN tháng 8 ước 30,63 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng ước 115,18 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 51% dự toán năm.

Tính đến ngày 25/8/2015, đã thực hiện phát hành trên 124,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, bằng khoảng 45,1% nhiệm vụ huy động vốn trong nước cả năm. Công tác phát hành trái phiếu Chính phủ trong tháng 8/2015 vẫn rất khó khăn, khối lượng phát hành chỉ đạt 5,7 nghìn tỷ đồng, giảm 66% so với tháng trước. Do đó, cần thiết phải có giải pháp phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ huy động trái phiếu Chính phủ năm 2015 đã đề ra.