Thu, chi ngân sách nhà nước tháng 9/2016

Bộ Tài chính

Tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 9/2016 ước đạt 67,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 9 tháng đạt 718,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán, tăng 5,2% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 9/2016 ước đạt 52,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 579,6 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% dự toán, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2015; Thu từ dầu thô tháng 9 ước đạt 2,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng ước đạt 29,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán, giảm 41,9% so cùng kỳ năm 2015; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu sau hoàn thuế tháng 9 ước đạt 12,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng sau hoàn thuế đạt 105,7 nghìn tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng chi NSNN thực hiện tháng 9 ước đạt 99,8 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 9 tháng đạt 870,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán, tăng 5,7% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 9 tháng đạt 138,86 nghìn tỷ đồng, bằng 54,5% dự toán, tăng 9,1% cùng kỳ năm 2015; Chi trả nợ và viện trợ ước thực hiện chi 9 tháng đạt 117,2 nghìn tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán, tăng 2,1% so cùng kỳ năm 2015; Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước thực hiện 9 tháng đạt 609,3 nghìn tỷ đồng, bằng 73,9% dự toán, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015.

Tính đến ngày 30/9/2016, đã phát hành được 250.320,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, bằng 88,86% kế hoạch năm 2016.