Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan

Theo Tổng Cục Hải quan

(Tài chính) Ngày 08/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2013/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet

Theo đó, Thủ tục hải quan đối với một số loại hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất quy định tại Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 37 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính và Điều 46 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, có một số nội dung được hướng dẫn bổ sung: hồ sơ hải quan tạm nhập, hồ sơ hải quan tái xuất và địa điểm làm thủ tục hải quan. Việc quản lý, giám sát đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất cũng được quy định chi tiết hơn về thời hạn hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất được phép lưu giữ tại Việt Nam, địa điểm lưu giữ, cửa khẩu tái xuất…

Đối với hàng kinh doanh chuyển khẩu, thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 38 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan để chờ xuất đi nước khác thực hiện như đối với hàng hóa đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan và từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 3 Điều 55 Thông tư số 194/2010/TT-BTC. Ngoài ra, tại Thông tư này, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung như sau:

-         Hàng hóa quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư này chỉ được gửi tại các kho ngoại quan thuộc địa bàn quản lý của Chi cục hải quan cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất;

-         Thương nhân có mã số của nhóm hàng hóa được gửi kho ngoại quan do Bộ Công Thương cấp theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2013/TT-BCT được đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan;

-         Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan, chủ kho ngoại quan phải nộp vận đơn có ghi cụ thể tên, địa chỉ kho ngoại quan lưu giữ hàng hóa;

-         Hàng hóa đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan phải được kiểm tra thực tế; Hình thức, mức độ kiểm tra do Chi cục trưởng hải quan quyết định.

Việc quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan cũng có những quy định bổ sung như: thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan, việc giám sát hải quan, chế độ kiểm tra báo cáo và quản lý hàng xuất kho ngoại quan ra nước ngoài. Ngoài ra, Thông tư còn quy định về một số trường hợp từ chối nhận hàng và xử lý việc từ chối nhận hàng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2013.