Tích cực triển khai Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2013, Bộ Tài chính đã tích cực triển khai nhiều giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ.

Tích cực triển khai Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ
Bộ Tài chính đang tích cực đôn đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Nguồn: Internet
Cụ thể, các đơn vị đã triển khai theo tiến độ đối với 41 nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì (Công văn số 143/BC-BTC ngày 24/5/2013 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết 01 và 02).

Bộ Tài chính đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013, yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế - xã  hội; tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; tăng cường quản lý chi NSNN, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp, giữ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội quyết định.

Chỉ thị cũng yêu cầu thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của những tháng cuối năm (không bao gồm các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ); tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước...., và tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, đi công tác trong vào ngoài nước.

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp; cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về người nộp thuế và triển khai áp dụng rộng rãi ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế góp phần nâng cao công tác quản lý rủi ro, chống thất thu ngân sách. Tiếp tục rà soát, bổ sung để sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính - NSNN, nhất là thủ tục hành chính về quản lý thuế nội địa và thu hải quan, tăng cường công tác khai thuế điện tử qua mạng, đẩy mạnh triển khai nộp thuế qua hệ thống ngân hàng.

Tiếp tục triển khai tái cơ cấu thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm: tăng cường kiểm tra đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán có vấn đề về an toàn tài chính, thanh khoản; vi phạm các quy định về giao dịch, bảo vệ tài sản của nhà đầu tư; tăng cường công tác giám sát giao dịch, kịp thời phát hiện các dấu hiệu giao dịch bất thường, giao dịch nội bộ, thao túng giá chứng khoán. Tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu các công ty bảo hiểm.

Đối với việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Nhìn chung, tiến độ triển khai Đề án tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty còn chậm và chưa thực hiện quyết liệt. Do vậy, Bộ Tài chính đang tích cực đôn đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; Cho đến nay, đã có 7 tập đoàn và tổng công ty thực hiện tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị thành viên; 4 tập đoàn và tổng công ty thực hiện tái cơ cấu về tài chính, thoái vốn. 

Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, trong đó: (i) đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; (ii) các đề xuất về giảm thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp nêu trong Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ đã được đưa vào dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp để Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Thực hiện các Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ về giảm lãi suất, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam tính toán lại chi phí huy động vốn và đánh giá mặt bằng lãi suất cho vay trung và dài hạn của các ngân hàng thương mại làm căn cứ  điều chỉnh giảm lãi suất cho vay tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu cho phù hợp. Dự kiến sẽ triển khai từ tháng 6/2013.