Tích cực trong công tác thu – chi NSNN

NLP

Theo báo cáo của một số Kho bạc Nhà nước (KBNN) ở địa phương cho biết, trong tháng 8/2012 KBNN tại các địa phương luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong ngành Tài chính như Thuế, Hải quan và Ngân hàng thương mại trên địa bàn để tập trung vào các khoản thu vào ngân sách Nhà nước một cách nhanh chóng, đầy đủ, hạch toán phân chia chính xác số thu cho các cấp ngân sách.

Tích cực trong công tác thu – chi NSNN
Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phối hợp thực hiện công tác thu - chi

Tổ chức điều hoà vốn kịp thời, đầy đủ đáp ứng nhu cầu thanh toán trên địa bàn toàn tỉnh. Các địa phương cũng chấp hành nghiêm quy định về quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, đảm bảo tuyệt đối an toàn kho quỹ tại Văn phòng KBNN tỉnh và KBNN các huyện. Cụ thể như:

Tại KBNN tỉnh Trà Vinh, kết quả thu - chi ngân sách trong tháng (tính từ ngày 20/7 – 19/8) như sau: Tổng thu NSNN là 488 tỷ 994 triệu đồng. Trong đó, thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách là 404 tỷ 576 triệu đồng. Tổng chi NSNN là 809 tỷ 179 triệu đồng. Trong đó, chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách là 393 tỷ 288 triệu đồng. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản: Vốn ngân sách TW là 52 tỷ 930 triệu đồng, đạt 36,5% kế hoạch vốn. Vốn ngân sách địa phương là 241 tỷ 629 triệu đồng, đạt 36,4% kế hoạch vốn. Vốn hỗ trợ có mục tiêu là 154 tỷ 230 triệu đồng, đạt 42,6% kế hoạch vốn.

Tại KBNN tỉnh Lào Cai: Kết quả thu NSNN trên địa bàn ước đạt 170 tỷ đồng, trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới đất liền 82 tỷ đồng, thu nội địa 85 tỷ đồng, thu quản lý qua ngân sách 3 tỷ đồng. Công tác kiểm soát chi NSNN ước đạt chi trong tháng là 730 tỷ đồng, trong đso chi NSTW là 165 tỷ đồng, chi NSĐP là 565 tỷ đồng. Công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB ước đạt 250 tỷ đồng trong đó vốn NSTW là 100 tỷ đồng, vốn NSĐP 150 tỷ đồng.

Tại KBNN tỉnh Cà Mau: Kết quả thu ngân sách trong kỳ là 296 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 2.188 tỷ đồng đạt 61,89% so dự toán năm. Công tác chi thường xuyên trong kỳ là 341 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên TW là 531 tỷ đồng chiếm 20,58%; chi thường xuyên NSĐP là 2.049 tỷ đồng chiếm 79,42%. Thanh toán vốn đầu tư XDCB trong kỳ là 14,14 tỷ đồng, đạt 60,42% so KH vốn năm.

Tại KBNN tỉnh Đồng Nai: Tổng thu NSNN trong tháng đạt 3.261.808 triệu đồng, trong đó thực thu cân đối là 16.367.271 triệu đồng, đạt 58,58% dự toán năm. Công tác chi NSNN trong kỳ đạt 1.567.113 triệu đồng, trong đó chi NS địa phương đạt 11.865.992 triệu đồng, thực chi là 7.181.709 triệu đồng, bằng 62,84 dự toán năm.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức quản lý vốn và an toàn kho quỹ cũng được thực hiện tốt, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền, tài sản của Nhà nước giao KBNN quản lý. Trong tháng bộ phận Kho quỹ KBNN Lào Cai đã điều về là 550 tỷ đồng, điều cho các KBNN trinh tỉnh là 350 tỷ, điều về huyện là 100 tỷ.

Công tác kiểm soát chi thường xuyên tại KBNN Đồng Nai trong kỳ tổng số tiền thực hiện kiểm soát chi là 622.161 triệu đồng. Từ chối thanh toán số tiến 550 triệu đồng trong đó hướng dẫn lại thủ tục 473 triệu đồng và từ chối thanh toán 77 triệu đồng do chi không đúng định mức, không đúng đối tượng.