Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 10 tháng năm 2014

Theo gso.gov.vn

Trong tháng 10, cả nước có 6831 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 32,1 nghìn tỷ đồng, tăng 19% về số doanh nghiệp và tăng 5,1% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp trong tháng đạt 4,7 tỷ đồng, giảm 11,3% so với tháng trước. Số lao động của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 87,9 nghìn người, tăng 1,5% so với tháng trước.

Trong tháng 10/2014, cả nước có 1131 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 19,3% so với tháng trước; có 7141 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động, tăng 57%, bao gồm 703 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể; 1058 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 5380 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Trong 10 tháng năm 2014, cả nước có 60023 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 352,5 nghìn tỷ đồng, giảm 6,5% về số doanh nghiệp và tăng 9,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 5,9 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2013. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng là 883,2 nghìn người, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, mặc dù vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn nhưng xét trên khía cạnh quy mô, doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2014 có chất lượng hơn so với cùng kỳ năm 2013. Quá trình đào thải mạnh mẽ trong năm 2014 đã sàng lọc những doanh nghiệp thực sự có chất lượng với việc chủ động tìm kiếm cơ hội kinh doanh để mở rộng quy mô hoạt động. Cụ thể, trong 10 tháng, tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm của cả nước vào nền kinh tế là 827 nghìn tỷ đồng, bao gồm 352,5 nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 474,5 nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp thay đổi tăng vốn.

Trong 10 tháng năm nay, cả nước có 54333 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 7730 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể; 9260 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 37343 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp gặp khó khăn trong 10 tháng là 455,9 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn đăng ký của các doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể là 61,7 nghìn tỷ đồng, đây là vốn đăng ký của doanh nghiệp chắc chắn đã bị loại ra khỏi nền kinh tế; vốn đăng ký của các doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn là 44,9 nghìn tỷ đồng, đây là vốn của các doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời; vốn đăng ký của các doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc ngừng hoạt động nhưng không đăng ký là 349,3 nghìn tỷ đồng, đây là vốn của các doanh nghiệp thực sự khó khăn nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể, do đó về mặt pháp lý số doanh nghiệp này chưa chính thức bị loại khỏi nền kinh tế. Trong 10 tháng, cả nước có 13003 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong 10 tháng, tình hình đăng ký doanh nghiệp phân tách rõ thành ba xu hướng chính:

- Ngành có xu hướng tốt lên khi có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng, trong khi doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động giảm so với cùng kỳ năm 2013 (Dịch vụ lưu trú và ăn uống tương ứng tăng 7,9% và giảm 16,8%...).

 - Một số ngành có sự tái cơ cấu mạnh mẽ, thể hiện qua biến động tăng số lượng doanh nghiệp gia nhập cũng như số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy tăng 58,5% về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tăng 25,8% về số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường; xây dựng tăng 28,0% và tăng 2,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 21,3% và tăng 2,7%; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác tăng 8,8% và tăng 20,1%; vận tải kho bãi tăng 8,6% và tăng 14,7%; dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 8,1% và tăng 14,8%; thông tin và truyền thông tăng 7,0% và tăng 24,4%; giáo dục và đào tạo tăng 4,9% và tăng 36,1%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,2% và tăng 8,2%; kinh doanh bất động sản tăng 0,7% và tăng 9,7%.

- Một số ngành vẫn gặp khó khăn so với cùng kỳ năm trước: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm 15,5% về số doanh nghiệp thành lập mới và tăng 11,2% về số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; khai khoáng giảm 8,5% và tăng 7,8%; hoạt động dịch vụ khác giảm 4,4% và tăng 10,1%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm 3,7% và tăng 18,7%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm giảm 2,5% và tăng 8%.