Tình hình kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu năm

Theo nfsc.gov.vn

Kinh tế thế giới lấy lại đà phục hồi trong quý II/2014, tuy nhiên phục hồi kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, chủ yếu do những căng thẳng địa chính trị; Kinh tế trong nước duy trì đà phục hồi tương đối tốt với tăng trưởng và sản xuất tiếp tục xu hướng cải thiện kể từ quý III/2013.

Tuy nhiên, tổng cầu của nền kinh tế, nhất là cầu đầu tư còn thấp; Tổng cầu thấp cùng với chi phí sản xuất cao khiến cho doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, nhất là doanh nghiệp tư nhân, ảnh hưởng đến mức sinh lời của hệ thống tổ chức tín dụng.

Đây là những thông tin chính trong Báo cáo tình kinh tế Việt Nam tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2014 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Mời download nội dung Báo cáo: bccp2014_08_final_1_0.pdf