Tình hình sử dụng Quỹ BOG xăng dầu Quý I/2016

Theo mof.gov.vn

Nhằm công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu, ngày 9/5/2016, Bộ Tài chính đã thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG xăng dầu Quý I năm 2016.

Theo đó: Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2016 là 3.970,063 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I (từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/3/2016) là 1.289,339 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I (từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/3/2016) là 1.478,005 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương là 5,752 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm là 3 triệu đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I (đến hết ngày 31/3/2016) là 3.787,147 tỷ đồng...

Mời xem nội dung chi tiết:phu_bieu_quy_bog_xang_dau_quy_i_nam_2016-1_TMLS.xlsx