Tình hình thu, chi NSNN và đầu tư 10 tháng năm 2012

Theo Tổng cụcThống kê

Đầu tư

Tình hình thu, chi NSNN và đầu tư 10 tháng năm 2012

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Mười ước tính đạt 22,3 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 5,2 nghìn tỷ đồng; vốn địa phương 17,1 nghìn tỷ đồng. Tính chung mười tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 164,9 nghìn tỷ đồng, bằng 79,4% kế hoạch năm và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2011, gồm có: 

- Vốn trung ương quản lý đạt 41,3 nghìn tỷ đồng, bằng 81,2 kế hoạch năm và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 6264 tỷ đồng, bằng 83,9% và tăng 11,5%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 3767 tỷ đồng, bằng 77,9% và tăng 6,8%; Bộ Xây dựng 1397 tỷ đồng, bằng 76,7% và tăng 8,1%; Bộ Y tế 909 tỷ đồng, bằng 81,7% và tăng 8,3%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 781 tỷ đồng, bằng 84% và tăng 6,5%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 527 tỷ đồng, bằng 83,2% và tăng 5,7%; Bộ Công Thương 372 tỷ đồng, bằng 82,6% và tăng 9,9%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 123,6 nghìn tỷ đồng, bằng 78,9% kế hoạch năm và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2011. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 16,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% kế hoạch năm và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2011; thành phố Hồ Chí Minh 12,6 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% và tăng 7,5%; Đà Nẵng 6,6 nghìn tỷ đồng, bằng 95% và tăng 8,4%; Quảng Ninh 3,3 nghìn tỷ đồng, bằng 80,3% và giảm 6,3%; Thanh Hóa 3,3 nghìn tỷ đồng, bằng 87,8% và tăng 8,7%; Bình Dương 2,6 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% và tăng 2,1%.

Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/10/2012 đạt 10,5 tỷ USD, bằng 75,3% cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn đăng ký của 881 dự án được cấp phép mới đạt 6,7 tỷ USD, bằng 86% số dự án và bằng 63,3% số vốn cùng kỳ năm 2011; vốn đăng ký bổ sung của 359 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước là 3,8 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện mười tháng năm 2012 ước tính đạt 9 tỷ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2011.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mười tháng năm nay tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 6,9 tỷ USD, chiếm 66,2% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 1,8 tỷ USD, chiếm 17,6%; các ngành còn lại đạt 1,8 tỷ USD, chiếm 16,2%.

Trong mười tháng, cả nước có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp phép mới, trong đó Bình Dương có số vốn đăng ký lớn nhất với 1485,4 triệu USD, chiếm 22,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hải Phòng 1048,4 triệu USD, chiếm 15,7%; Đồng Nai 610,6 triệu USD, chiếm 9,1%; Hà Nội 601,4 triệu USD, chiếm 9%; thành phố Hồ Chí Minh 493,3 triệu USD, chiếm 7,4%; Quảng Ninh 390,4 triệu USD, chiếm 5,8%; Bà Rịa-Vũng Tàu 294,3 triệu USD, chiếm 4,4%; Long An 224 triệu USD, chiếm 3,4%.

Trong số 47 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp phép mới vào Việt Nam mười tháng qua, Nhật Bản tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất với 3875,5 triệu USD, chiếm 58% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 583,9 triệu USD, chiếm 8,7%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 512 triệu USD, chiếm 7,7%; Xin-ga-po 444,6 triệu USD, chiếm 6,7%; Síp 375,6 triệu USD, chiếm 5,6%; CHND Trung Hoa 146,6 triệu USD, chiếm 2,2%; Đài Loan 141,5 triệu USD, chiếm 2,1%.

Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/10/2012 ước tính đạt 523,4 nghìn tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán năm, trong đó thu nội địa 333,1 nghìn tỷ đồng, bằng 67,3%; thu từ dầu thô 90,1 nghìn tỷ đồng, bằng 103,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 94,3 nghìn tỷ đồng, bằng 61,3%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 108,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69,8% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 61,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,1%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 68,7 nghìn tỷ đồng, bằng 61,8%; thuế thu nhập cá nhân 36,4 nghìn tỷ đồng, bằng 78,5%; thuế bảo vệ môi trường 9,8 nghìn tỷ đồng, bằng 74,3%; thu phí, lệ phí 6 nghìn tỷ đồng, bằng 66,9%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/10/2012 ước tính đạt 678,6 nghìn tỷ đồng, bằng 75,1% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 134,4 nghìn tỷ đồng, bằng 74,7% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 129,7 nghìn tỷ đồng, bằng 74,5%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm cả chi thực hiện cải cách tiền lương) ước tính đạt 466,2 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5%; chi trả nợ và viện trợ 78 nghìn tỷ đồng, bằng 78%.