Tình hình thu, chi NSNN và đầu tư tháng 1/2013

Theo Tổng Cục Thống kê

Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 01/2013 ước tính đạt 12772 tỷ đồng, bằng 6,5% kế hoạch năm và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2012, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 2501 tỷ đồng, bằng 5,3% kế hoạch năm và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 445 tỷ đồng, bằng 6,9% và tăng 0,7%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 232 tỷ đồng, bằng 5,2% và tăng 13,2%; Bộ Xây dựng 102 tỷ đồng, bằng 5% và tăng 29,1%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 52 tỷ đồng, bằng 7,5% và tăng 2%; Bộ Y tế 52 tỷ đồng, bằng 5,9% và giảm 0,6%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31 tỷ đồng, bằng 6,1% và giảm 3,1%; Bộ Công Thương 20 tỷ đồng, bằng 6,4% và giảm 4,8%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 10271 tỷ đồng, bằng 6,9% kế hoạch năm và tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2012. Vốn đầu tư thực hiện của một số địa phương như sau: Hà Nội đạt 1729 tỷ đồng, bằng 6,7% kế hoạch năm và tăng 78,7% so với cùng kỳ năm 2012; Đà Nẵng 610 tỷ đồng, bằng 17,8% và tăng 55%; Vĩnh Phúc 537 tỷ đồng, bằng 16,7% và tăng 61,7%; thành phố Hồ Chí Minh 535 tỷ đồng, bằng 2,6% và tăng 7%; Kiên Giang 380 tỷ đồng, bằng 14% và tăng 108,4%; Bà Rịa-Vũng Tàu 336 tỷ đồng, bằng 7,6% và tăng 5,9%.

Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài tháng 01/2013 đạt 281,5 triệu USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2012, bao gồm: Vốn đăng ký của 37 dự án được cấp phép mới đạt 257,1 triệu USD (giảm 9,8% số dự án và tăng 293,6% số vốn so với cùng kỳ năm trước); vốn đăng ký bổ sung của 9 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước với 24,3 triệu USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tháng 01/2013 ước tính đạt 420 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong tháng 01/2013, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 203 triệu USD, chiếm 72,1% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 50 triệu USD, chiếm 17,8%; các ngành còn lại đạt 28,5 triệu USD, chiếm 10,1%.

Cả nước có 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp phép mới trong tháng Một, trong đó Đồng Nai có số vốn đăng ký lớn nhất với 107,9 triệu USD, chiếm 42% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hải Phòng 65,9 triệu USD, chiếm 25,6%; Bình Dương 52,1 triệu USD, chiếm 20,2%; thành phố Hồ Chí Minh 13,1 triệu USD, chiếm 5,1%.

Trong số 15 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới trong tháng Một, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 148 triệu USD, chiếm 57,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Thái Lan 54,3 triệu USD, chiếm 21,1%; Bơ-mu-đa 15 triệu USD, chiếm 5,8%; Ôx-trây-li-a 9,8 triệu USD, chiếm 3,8%...

Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/01/2013 ước tính đạt 25,7 nghìn tỷ đồng, bằng 3,1% dự toán năm, trong đó thu nội địa 17,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,2%; thu từ dầu thô 3 nghìn tỷ đồng, bằng 3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 5 nghìn tỷ đồng, bằng 3%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 6,1 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 3,6 nghìn tỷ đồng, bằng 3,4%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 4,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,6%; thu thuế thu nhập cá nhân 1,4 nghìn tỷ đồng, bằng 2,6%; thu thuế bảo vệ môi trường 380 tỷ đồng, bằng 2,7%; thu phí, lệ phí 185 tỷ đồng, bằng 1,8%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/01/2013 ước tính đạt 33,9 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 5,1 nghìn tỷ đồng, bằng 2,9% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 5 nghìn tỷ đồng, bằng 2,9%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 24,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7%; chi trả nợ và viện trợ 4,6 nghìn tỷ đồng, bằng 4,3%.