Tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn Giá trong quý III/2013

PV.

(Tài chính) Ngày 7/10, Bộ Tài chính đã công bố về tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn Giá (BOG) quý III/2013.

Theo đó, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ BOG đến quý II/2013 (đến hết ngày 30/6/2013): 55,467 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong quý III/2013 (từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/9/2013): 1.043,765 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý III/2013 (từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/9/2013): 1.040,629 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết quý III/2013 (đến hết ngày 30/9/2013): 58,601 tỷ đồng.

Cụ thể, tình hình trích, sử dụng quỹ BOG từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 30/9/2013 như sau:

 
Tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn Giá trong quý III/2013 - Ảnh 1
                                                                                                                                                                   Đơn vị tính: triệu đồng