Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/03/2014 đến ngày 31/03/2014

Theo customs.gov.vn

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan mới nhất cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3 năm 2014 (từ 16/03 đến 31/03) đạt  hơn 13,15  tỷ USD, tăng 12,8% tương ứng tăng hơn 1,49 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 3/2014.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 03 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 3/2014 đạt gần 65,99 tỷ USD, tăng 13,8% tương ứng tăng  hơn 8 tỷ USD so với tháng 03/2013. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 39,59 tỷ USD, tăng 17,6% tương ứng tăng hơn 5,93 tỷ USD so với tháng 3 năm 2013 và chiếm gần 60% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 3/2014 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 75 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 3/2014 đạt hơn 1,08 tỷ USD. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư trong kỳ 2 tháng 3/2014 là 222 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của khối này từ đầu năm đến hết tháng 3/2014 đạt gần 1,88 tỷ USD.

Về xuất khẩu

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 03/2014 đạt hơn 6,61 tỷ USD, tăng 16,2% (tương ứng tăng 925 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 03/2014.

Các nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 3/2014 là: dầu thô tăng 122 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 65 triệu USD; giầy dép các loại tăng 59 triệu USD; túi xách, ví, vali, mũ, ô dù tăng 58 triệu USD; hàng dệt, may tăng 56 triệu USD; sắt thép các loại tăng 48 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 47 triệu USD; hàng thủy sản tăng 45 triệu USD, .... Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch giảm nhẹ như: sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 19 triệu USD; quạng và khoáng sản khác giảm 5 triệu USD; ...

Như vậy, tính đến hết kỳ 2 tháng 3/2014, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam  đạt gần 33,54 tỷ USD, tăng 14,8%  tương ứng tăng hơn 4,31 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2013.

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất đến 31/03/2014 so với cùng kỳ năm 2013
Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/03/2014 đến ngày 31/03/2014 - Ảnh 1

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 4,01 tỷ USD, tăng 13,9%  tương ứng tăng 490 triệu USD so với kỳ trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2014 của nhóm các doanh nghiệp này lên  gần 20,74 tỷ USD, tăng 18,7%  tương ứng tăng gần 3,27 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 61,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3/2014 đạt gần 6,54 tỷ USD, tăng 9,6% (tương ứng tăng 570 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 3/2014.

Các nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 3/2014 bao gồm: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 100 triệu USD; vải các loại tăng 89 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 57 triệu USD; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy tăng 54 triệu USD; hóa chất tăng 38 triệu USD; ... Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm như: xăng dầu các loại giảm 163 triệu USD; đậu tương giảm 30 triệu USD; ...

Như vậy, tính đến hết kỳ 2 tháng 3/2014, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 32,45 tỷ USD, tăng 12,8% (tương ứng tăng hơn 3,69 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Biểu đồ 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất đến 31/03/2013 và so với cùng kỳ năm 2013
Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/03/2014 đến ngày 31/03/2014 - Ảnh 2
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 3,79 tỷ USD, tăng 4,1%  tương ứng tăng 148 triệu USD  so với kỳ 1 tháng 3/2014, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 3/2014 đạt gần 18,86 tỷ USD, tăng 16,5% tương ứng tăng gần 2,67 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 58,1% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

BẢNG: SỐ LIỆU TỔNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ
 THÁNG 03 VÀ 03 THÁNG NĂM 2014

 

Stt

Chỉ tiêu

sơ bộ

I

Xuất khẩu hàng hoá (XK)

1

I.1

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 03/2014 (Triệu USD)

9.540

2

I.2

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 03/2014 so với tháng 02/2014 (%)

29,3

3

I.3

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 03/2014 so với tháng 03/2013 (%)

17,3

4

I.4

Kim ngạch xuất khẩu 03  tháng/2014 (Triệu USD)

33.536

5

I.5

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu 03  tháng/2014 so với 03 tháng/2013 (%)

14,8

II

Nhập khẩu hàng hoá (NK)

6

II.1

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 03/2014 (Triệu USD)

12.473

7

II.2

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 03/2014 so với tháng 02/2014 (%)

24,2

8

II.3

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 03/2014 so với tháng 03/2013 (%)

13,7

9

II.4

Tổng kim ngạch nhập khẩu 03  tháng/2014 (Triệu USD)

32.452

10

II.5

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu 03 tháng/2014 so với 03 tháng/2013 (%)

12,8

III

Tổng kim ngạch XNK hàng hoá (XK+NK)

11

III.1

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 03/2014 (Triệu USD)

24.750

12

III.2

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 03/2014 so với tháng 02/2014 (%)

26,1

13

III.3

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 03/2014 so với tháng 03/2013 (%)

15,5

14

III.4

Kim ngạch xuất nhập khẩu 03 tháng/2014 (Triệu USD)

65.988

15

III.5

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu 03 tháng/2014 so với 03 tháng/2013 (%)

13,8

IV

Cán cân Thương mại hàng hoá (XK-NK)

16

IV.1

Cán cân thương mại tháng 03/2014 (Triệu USD)

-196

17

IV.3

Cán cân thương mại 03 tháng/2014 (Triệu USD)

1.083