Tổng số tiền thuế nợ tăng 5,9% so với thời điểm 31/12/2018

Song Ngư

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, tổng số tiền thuế nợ đến 31/12/2019 tăng 5,9% so với thời điểm 31/12/2018.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, tính đến 31/12/2019, tổng số tiền thuế nợ là 80.830 tỷ đồng, tăng 5,9% so với thời điểm 31/12/2018.

Trong đó, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) là 40.602 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50,2% tổng số tiền thuế nợ, tăng 4,8% so với thời điểm 31/12/2018.

Trong khi tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (gồm người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) là 40.228 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49,8% tổng tiền thuế nợ, tăng 7,1% so với thời điểm 31/12/2018.

Trong năm 2019, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 35.200 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 90,8% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018. Cơ quan hải quan đã đôn đốc thu hồi và xử lý 1.204,6 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Về cơ chế chính sách xử lý nợ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 thông qua Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước nhằm xử lý nợ đọng thuế đã tồn tại trong nhiều năm trước chưa có cơ chế xử lý.