TP. Hồ Chí Minh: Giao chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2013

Theo Sở Tài chính Hồ Chí Minh

(Tài chính) Ngày 10/12/2012, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố có Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2013

TP. Hồ Chí Minh: Giao chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2013
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, UBND Thành phố giao cho cơ quan thu, các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND quận – huyện chỉ tiêu về dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2013 như sau:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 236.830 tỷ đồng (trong đó thu ngân sách nhà nước phần nội địa phấn đấu tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh 134.080 tỷ đồng; thu từ dầu thô 22.700 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 80.050 tỷ đồng).

- Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 1.530 tỷ đồng (bao gồm thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.250 tỷ đồng và thu từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 280 tỷ đồng).

- Tổng chi ngân sách địa phương: 43.384,110 tỷ đồng (trong đó chi thường xuyên là 28.190 tỷ đồng).

Căn cứ dự toán ngân sách năm 2013 được giao, các sở, ban – ngành, UBND quận – huyện, các cơ quan, đơn vị, tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2013 theo quy định.

Liên quan đến khoản tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính:

- Đối với các sở - ban – ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố: Dự toán chi ngân sách năm 2013 giao cho các sở - ban – ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đã được giảm trừ khoản tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên.

- Đối với UBND quận – huyện: Ngoài khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương, giao UBND quận huyện xác định cụ thể số tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) và giữ lại tại ngân sách quận – huyện; đồng thời chỉ đạo UBND phường – xã, thị trấn thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên và giữ lại tại ngân sách phường – xã, thị trấn để bố trí chi cải cách tiền lương, thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Chủ tịch UBND quận – huyện, phường – xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc bảo đảm thực hiện đúng chỉ tiêu được giao.