Trách nhiệm chính của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thiết kế: Gia Hân

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về trách nhiệm của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp khi cung cấp dịch vụ.

Trách nhiệm chính của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp - Ảnh 1