Triển khai các đoàn kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý giá ở địa phương

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Ngày 10/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 15276/BTC-QLG gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai các đoàn kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý giá ở địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1875/CT-TTg ngày 11/10/2010 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường những tháng cuối năm 2010 và công văn số 2022/TTg-KTTH ngày 06/11/2010 về thành lập Đoàn kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý giá ở địa phương; tiếp theo công văn số 14387/BTC-QLG ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính về kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường 2 tháng cuối năm, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tại địa phương:
 
1. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bình ổn thị trường, kiềm chế tăng giá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên.
 
2. Chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thành phố thành lập ngay các đoàn kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2022/TTg-KTTH ngày 06/11/2010 nêu trên; đồng thời kết hợp với kiểm tra tuân thủ pháp luật về thuế, phí đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trường hợp phát hiện vi phạm, phải xử lý kiên quyết, nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
3. Khẩn trương trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố công bố danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá đối với mặt hàng thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá với Sở Tài chính theo quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;
 
4. Thực hiện kiểm soát việc đăng ký giá, kê khai giá đối mặt hàng thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá theo quy định nhất là các mặt hàng thuốc chữa bệnh cho người, sữa, thép xây dựng và vật liệu xây dựng, khí gas, phân bón, thức ăn chăn nuôi...; Kiên quyết dừng các trường hợp đăng ký giá, kê khai giá bất hợp lý, tăng giá quá cao so với biến động của yếu tố đầu vào và mặt bằng giá thị trường.
 
5. Tăng cường quản lý hoạt động thu, chi ngân sách; hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước; giám sát việc tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi tiêu của các tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Có biện pháp cụ thể chống thất thu ngân sách và gian lận thuế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi ngân sách. Bảo đảm đủ kinh phí cho nhiệm vụ chi phục vụ an sinh xã hội;
 
6. Phối hợp với Sở Công Thương chủ động cân đối cung cầu hàng hoá hoá trên địa bàn, chú trọng các mặt hàng thực phẩm, lương thực; xây dựng phương án sử dụng nguồn tài chính của địa phương (ngân sách địa phương, quỹ dự trữ tài chính) thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu từ nay đến Tết Nguyên Đán Tân Mão năm 2011.
 
7. Từ nay đến cuối năm 2010, Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá chủ trì) sẽ tổ chức một số đoàn công tại 3 miền (Bắc, Trung, Nam) để kiểm tra và nắm tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá tại địa phương (thời gian, địa điểm và nội dung làm việc Bộ Tài chính sẽ thông báo sau).
 
Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính nghiêm túc triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trong các báo cáo giá cả thị trường định kỳ.