Từ 1/1/2016, doanh nghiệp bảo hiểm phải báo cáo nguồn tiền tách quỹ

Theo dddn.vn.com

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành ban hành Thông tư 194/2014, trong đó có quy định mới về việc tách bạch giữa quỹ vốn chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng, tương tự như các DN bảo hiểm nhân thọ.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2016, - thời điểm Thông tư bắt đầu có hiệu lực, DN bảo hiểm phi nhân thọ phải tách riêng nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm thu được của bên mua bảo hiểm (gọi tắt là quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng).

DN bảo hiểm phi nhân thọ phải theo dõi riêng doanh thu, chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo từng nghiệp vụ bảo hiểm; ghi nhận, theo dõi riêng tài sản đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu và tài sản đầu tư từ nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ; theo dõi riêng doanh thu, chi phí hoạt động tài chính liên quan đến tài sản đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu và tài sản đầu tư từ nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ.

Doanh thu, chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động nào của DN thì được ghi nhận trực tiếp cho hoạt động đó. Các khoản doanh thu, chi phí chung phải được phân bổ theo nguyên tắc hợp lý, nhất quán. Định kỳ hàng quý, DN bảo hiểm phải báo cáo Bộ Tài chính việc tách quỹ này.

Việc tách quỹ này, theo Bộ Tài chính, ngoài đáp ứng đặc thù riêng của ngành bảo hiểm thì còn nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Đó là phí bảo hiểm thu được phải để hình thành nên quỹ bảo hiểm, dự phòng bồi thường khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, chứ không phải thuộc sở hữu chung của DN bảo hiểm. Quy định này cũng phần nào giống việc tách biệt tiền gửi của nhà đầu tư tại khối công ty chứng khoán, để tránh tình trạng công ty chứng khoán chiếm dụng tiền của nhà đầu tư.