Tỷ lệ tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu nước ngoài?

PV.

(Tài chính) Cục Thuế Bình Định vừa có văn bản hướng dẫn cho doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh về cách tính thuế Thu nhập doanh nghiệp theo phần trăm (%) trên doanh thu một số loại hình dịch vụ thuê nhà thầu nước ngoài thực hiện khi xây dựng nhà máy.

Theo Cục Thuế Bình Định, tại tiết a, điểm 3.2, Mục III, Phần B của Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam qui định nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu như sau:

 

STT

 

Ngành  kinh doanh

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

1

Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hoá, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam

 

1

2

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm

5

3

Xây dựng

2

4

Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận chuyển (bao gồm vận chuyển đường biển, vận chuyển hàng không)

 

2

5

Cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển

 

2

6

Tái bảo hiểm

2

7

Chuyển nhượng chứng khoán

0,1

8

Lãi tiền vay    

10

9

Thu nhập bản quyền

10

Căn cứ qui định trên, nếu tại thời điểm doanh nghiệp ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài (không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam), thì khi thanh toán cho nhà thầu nước ngoài các loại dịch vụ : dịch vụ thiết kế thiết bị công nghệ nhà máy thuỷ điện; dịch vụ kiểm tra tại xưởng sản xuất; dịch vụ hướng dẫn, giám sát lắp đặt, thử nghiệm tại công trường; dịch vụ hướng dẫn đào tạo vận hành và chuyển giao công nghệ tại công trường, doanh nghiệp áp dụng tỷ lệ 5% trên doanh thu khi kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho nhà thầu nước ngoài.