Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc sản xuất sản phẩm phần mềm?

PV.

(Tài chính) Năm 2013 và những năm tiếp theo, ngành công nghệ thông tin được xem là ngành có triển vọng phát triển với tốc độ cao, đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Do đó, những ưu đãi về thuế đối với lĩnh vực này đang được rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm.

 DN thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm được hưởng ưu đãi về thuế TNDN. Nguồn:Internet
DN thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm được hưởng ưu đãi về thuế TNDN. Nguồn:Internet
Mới đây nhất, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1247/TCT-CS ngày 17/04/2013 trả lời Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và công ty TNHH SAP ASIA Việt Nam (24C, Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) về việc ưu đãi thuế thu nhập DN (TNDN) đối với việc sản xuất sản phẩm phần mềm. Theo đó, Công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

Thứ nhất, tại Điểm 1.3, Mục II, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với DN thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực: "Sản xuất sản phẩm phần mềm."

Thứ hai, tại Điểm 1.3, Mục III, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với DN thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực: "Sản xuất sản phẩm phần mềm."

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì DN thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo các quy định nêu trên.

Theo nội dung nêu tại công văn số 01-13/SAP ngày 21/01/2013 của Công ty TNHH SAP ASIA Việt Nam thì hiện tại Công ty đang chịu trách nhiệm phát triển việc quản lý đăng nhập một lần (Single SingnOn) và giao diện người dùng (Graphical User Interface - GUI) để tạo ra phần mềm đóng gói hoàn chỉnh cho khách hàng, cụ thể là các sản phẩm Netweaver Single Sign On 2.0, Identity Managenment System (IDM).

Tuy nhiên, tại công văn số 10890/SKHĐT-ĐKĐT ngày 19/12/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh có nêu: Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy dịch vụ thực hiện phần mềm có bao gồm hoạt động sản xuất phần mềm. Mặt khác, tại công văn số 26/STTTT-CNTT ngày 8/01/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh có nêu với nội dung: Sở Thông tin và Truyền thông nhận thấy ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty có bao gồm hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.

Như vậy, tại công văn số 10890/SKHĐT-ĐKĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư và công văn số 26/STTTT-CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh đều chưa khẳng định cụ thể hoạt động dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm có được coi là thuộc lĩnh vực sản xuất phần mềm hay không do đó chưa có đầy đủ căn cứ để được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định trên.

Đề nghị Cục thuế TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH SAP ASIA Việt Nam làm rõ, mô tả cụ thể các hoạt động nêu tại công văn số 01-13/SAP ngày 21/01/2013 của Công ty TNHH SAP ASIA Việt Nam để trên cơ sở đó Tổng cục Thuế tổng hợp gửi Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Kế hoạch & Đầu tư có ý kiến hướng dẫn cụ thể.