Văn phòng Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 11/1/2013, Văn phòng Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 - Kế hoạch nhiệm vụ năm 2013 và Hội nghị cán bộ công chức.Tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức của Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013
Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chi, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, Văn phòng Bộ Tài chính là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo, điều phối, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ thực hiện quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức quản lý công tác hành chính, lưu trữ; công tác báo chí tuyên truyền và đoàn xe của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, trong năm 2012 tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động phức tạp do vậy, khối lượng công việc của Bộ Tài chính nói chung và của Văn phòng Bộ nói riêng tăng lên rất lớn. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Bộ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn ngành Tài chính.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Chi, năm 2012, khối lượng các đề án và công việc nhiều, tuy nhiên nhờ sự phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ và sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Văn phòng, khối lượng các đề án về cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ đã đăng ký với chất lượng được nâng cao; các công tác báo chí, tuyên truyền, hành chính, văn thư, lưu trữ, kiểm soát thủ tục hành chính và quản lý đoàn xe Bộ đều đã đáp ứng được yêu cầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện quy chế làm việc chung của cơ quan; tổng hợp, xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của Bộ, công tác cải cách hành chính; xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý của cơ quan Bộ; công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ tháng, quý, năm; tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp trong cải cách hành chính, chủ động duy trì nội dung này trong các chương trình công tác hàng tháng và các cuộc họp sơ kết, tổng kết cơ quan Bộ.

Năm 2013, một năm bản lề có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020) đã được Quốc hội quyết định. Vì vậy, kết quả thực hiện năm 2013 có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, theo đồng chí Nguyễn Đức Chi, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Bộ quyết tâm nỗ lực phấn đấu trên mọi mặt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ tài chính – ngân sách  trong kế hoạch Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020.

Tại Hội nghị Tổng kết, đại diện một số đơn vị trong Bộ đã tham gia ý kiến, hầu hết các đại biểu đều nhất trí và đánh giá cao với những kết quả Văn phòng Bộ đã đạt được trong năm 2012. Và mong muốn, trong thời gian tới, đặc biệt trong năm 2013, Văn phòng Bộ tiết tục phát huy tốt những kết quả đó và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để cùng góp phần cơ quan Bộ Tài chính hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Tại Hội nghị, Công đoàn Văn phòng Bộ đã tổ chức Lễ phát động và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Văn phòng Bộ. Đại diện các phòng đã cùng nhau thống nhất ngoài việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ sẽ tiếp tục duy trì công tác xây dựng Văn phòng, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt quy chế dân chủ, nội bộ đoàn kết, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nếp sống văn minh công sở trong công tác Văn phòng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; quy chế làm việc của Chính phủ, của Bộ Tài chính. Tổ chức tốt phong trào văn thể lành mạnh trong cơ quan, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào vận động của Nhà nước, của Bộ, ngành. Đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng với chủ đề “Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước”, giáo dục lịch sử truyền thống, nêu gương “người tốt - việc tốt”. Thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Bộ phát động và chính thức phát động phong trào thi đua năm 2013 với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính – ngân sách năm 2013”.