Vận tải hành khách và hàng hóa 4 tháng đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Vận tải hành khách tháng Tư ước tính đạt 333,1 triệu lượt khách, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước và 15 tỷ lượt khách, tăng 7,2%. Tính chung 4 tháng đầu năm, vận tải hành khách đạt 1.302,9 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và 59,1 tỷ lượt khách, tăng 8,5%, trong đó vận tải hành khách đường bộ đạt 1.227,3 triệu lượt khách, tăng 9,4% và 40,1 tỷ lượt khách, tăng 8%; đường biển đạt 2,2 triệu lượt khách, tăng 7,7% và 110 triệu lượt khách, tăng 7,3%. Vận tải bằng đường hàng không đạt khá với 14,2 triệu lượt khách, tăng 10,1% và 16,7 tỷ lượt khách, tăng 11%. Vận tải đường sắt đạt 3,1 triệu lượt khách, giảm 9,1% và 1,2 tỷ lượt khách, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2016.

Vận tải hàng hóa tháng Tư ước tính đạt 117,7 triệu tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước và 22 tỷ tấn, tăng 8,2%. Tính chung 4 tháng, vận tải hàng hóa đạt 467,8 triệu tấn, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước và 86,4 tỷ tấn, tăng 6%, trong đó vận tải trong nước đạt 456,8 triệu tấn, tăng 9,3% và 42,5 tỷ tấn, tăng 11%; vận tải ngoài nước đạt 11 triệu tấn, tăng 0,6% và 43,9 tỷ tấn, tăng 1,6%. 

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 363,8 triệu tấn, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước và 22,6 tỷ tấn, tăng 12,1%; đường sông đạt 79,7 triệu tấn, tăng 7,1% và 17 tỷ tấn, tăng 6,6%; đường biển đạt 22,4 triệu tấn, tăng 10,3% và 45,5 tỷ tấn, tăng 3%; đường sắt đạt 1,8 triệu tấn, tăng 3,5% và 1,1 tỷ tấn, tăng 7,1%.